ALGEMEENE VERKOOPVOORWARDIG VERSCHUERE TECHNOLOGY NV.

1.Behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk door ons aanvaarde afwijking,worden onze verkopen uitsluitend beheerst door onze algemene verkoopsvoorwaarden,hieronder opgenomen.Door het feit bij ons te bestellen of één van ons uitgaande aanbieding te aanvaarden,wordt de klant niet alléén geacht onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden te aanvaarden,doch ook afstand te doen van zijn eigen aankoop-of verkoopsvoorwaarden

2. Prijzen

a.Al onze prijsofferten worden gedaan zonder verbintenis van onzentwege en mits onverkocht in tussentijd.

b.Onze prijzen zijn volstrekt netto en gelden voor in onze magazijnen afgenomen goederen ;de prijzen zijn zonder BTWen andere fiscale lasten die steeds voor de rekening van de koper zijn. Iedere stijging van de prijzen van de goederen ongeacht hoe deze stijging ontstaat, tussen de bestelling en de datum van de levering valt ten laste van de koper.

c.Slechts volgens speciale overeenkomst wordt de montage door ons uitgevoerd.

De klant stelt dan alle personeel en materiaal ter beschikking die nodig zijn voor de montage.

3.Aanvragen van offerte en bestellingen

De door onze vertegenwoordigers aanvaarde offerte en bestellingen zijn slechtsverbindend voor ons na onze schriftelijke orderbevestiging.In geval van annulatie van een uitgebreide offerte opgemaakt door onze studiebureau of/ en een mondeling of schriftelijke bestelling door de koper,behouden wij ons het recht voor om overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen,ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekstelling van rechtswege als ontbonden te beschouwen in welk geval koper ons van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling binnen de 8 dagen na de kennisgeving van de ontbinding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is ten belope van 50 % van de waarde van de bestelling.


In alle gevallen van annulatie door de koper, de studiekosten en alle andere kosten (réalisatie van planen,bezoeken ter plaatst enz.) , uitgevoerd voor het nieuwe projekt zullen aangerekend en verschuldigd worden

4.Leveringen

De leveringstermijnen of/-en montage termijnen worden enkel bij wijze van inlichting versterkt en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen enkel recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.Wanneer wij ten gevolge van het feit dat de grondstoffen of produkten van onze onderaanemers niet op tijd bij onze fabriek gevelverd worden, van overmacht, staking, lock-out, e .d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren,behouden wij ons het recht voor de overeenkomst te beeïndingen zonder dat enige schadevergoeding kan geeïst worden.

Onze vrijwaringsplicht m.b.t.gebreken in de geleverde goederen strekt zich niet verder uit dan deze van onze leveranciers. De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling, geschiedt op risico van de koper.


De waren moeten door de koper steeds worden afgenomen binnen acht dagen na terbeschikkingstelling. Is deze termijn versterken, dan zal de factuur worden opgesteld en verschuldigd zijn.Wanneer de koper weigert de bestelde goederen in ontvangst te nemen,behouden wij ons het recht voor om ofwel overeenkomstig het gemeen recht de uitvoering van de overeenkomst te vorderen,ofwel de overeenkomst na voorafgaandelijke ingebrekestelling van rechtswege als ook ontbonden te beschouwen (zie § 3-bestellingen).

De goederen worden verzonden op risico van de koper.De vervoerkosten en de verzekering komen,tenzij anders is bepaald,voor rekening van de koper.

5.Aanvaarding

Het opladen door de koper geldt als onvoorwaardelijke en definitieve aanvaarding der koopwaren. De koper heeft de verplichting de contrôle uit te voeren. In geval van afname door tussenpersonen worden deze tussenpersonen steeds geacht te handelen als gemandateere en voor rekening van de koper.

Klachten betreffende de leveringen moeten ons per aangetekend schrijven toekomen binnen de 5 dagen na de levering, en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen .Na deze termijn zijn wij niet meer gehouden deze klacht in acht te nemen. In geval de koper de niet-conformiteit van de koopwaren opwerpt,hetzij voor als na de levering, zal de koper de bewijslast ervan dragen. De vervanging van een deel van onze levering kan geen aanleiding geven tot verbreking van de gesloten overeenkomst en evenmin als voorwendsel dienen voor een schadevergoeding, terwijl de koper hierdoor niet gemachtigd wordt de betaling te weigeren van het eventueel nog door hem op zijn rekening verschuldigd saldo.

Wij worden uitdrukkelijk ontheven van iedere aansprakelijkheid wegens rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die werd veroorzaakt bij de levering en het gebruik van de door ons verkochte produkten.

6. Betalingsvoorwaarden

Alle facturen zijn kontantbetaalbaar. De betalingen geschieden op onze administratieve zetel ofwel op een bankrekening ten name van N.V. Verschuere Technology. Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na de factuurdatum.Bij niet-betaling van de factuur op de gestelde datum is vanaf de vervaldag van rechtswege zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlsintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand op het factuurbedrag. Eveneens is in voorkomend geval van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 15% van het factuurbedrag, met een minimum van 10.000 fb als schadebeding,afgezien van alle kosten van procedure. Onkostenverbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals alle andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en wordenaan de klant afzonderlijk aangerekend.Bij niet-betaling behouden wij ons het recht voor om verdere leveringen stop te zetten.Tevens behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeleelte.

7. Waarborg

De waarborg is deze die gegeven wordt door ons, onze leveranciers en diverse constructeurs. Elke vorm van waarborg vervalt indien de betalingsvoorwaarden niet integraal zijn nageleefd. De waarborg beperkt zich tot het vervangen of herstellen van het defekte onderdeel ,zonder gehouden te zijn tot enige andere schadevergoeding. De herstellingen als gevolg van normale slijtage vallen niet onder de waarborg. Constructiefouten en materaalgebreken moeten ons binnen de 5 dagen na levering gemeld worden ;zoniet wordt de levering als definitief aanvaard beschouwd.

9. Eigendomsvoorbehoud

Er is uitdrukkelijk en hierbij schriftelijk overeengekomen dat de geleverde goederen volledige eigendom blijven van onze firma tot de volledige betaling, inbegrepen intresten en eventuele onkosten,overeenkomstig de Wet van 08.08.1997.De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop.

Bij niet betaling en na ingebrekestelling hiernopens en mits deze 8 dagen zonder gevolg blijft, heeft de verkoopster het recht de geleverde goederen terug af tehalen, en dit in natura,zelfs indien deze gedeeltelijk zouden zijn betaald.

Bij weigering tot toelating tot afhaling heeft onze firma het recht een dwangsom tot afgifte te vorderen van 10.000 bf per dag vertraging

Gezien het terzake gaat over de levering van bedrijfsuitrustingsmateriaal heeft onze firma het recht haar facture te deponeren volgens de wettelijke bepalingen teneinde het voorrecht te behouden.

10. Geschillen

In geval van betwisting of niet-betaling zijn uitsluitend de rechtbanken te Doornijk bevoegd.
mlegalnl